Long Weekend = Long WOD

1KM Run
5 Wall Climbs
25 Push-Ups
50 Ball Slams; 20/16lbs
800M Run
4 Wall Climbs
20 Push-Ups
40 Ball Slams; 20/16lbs
400M Run
3 Wall Climbs
15 Push-Ups
30 Ball Slams; 20/16lbs
200M Run
2 Wall Climbs
10 Push-Ups
20 Ball Slams; 20/16lbs
100M Run
1 Wall Climbs
5 Push-Ups
10 Ball Slams; 20/16lbs

%d bloggers like this: